افکار- علی لاریجانی بعد از ظهر امروز چهارشنبه با آصفعلی زرداری رئیسجمهور این کشور در محل اقامتگاهش در لاهور دیدار کرد.

دو طرف در این دیدار در خصوص مهمترین مسائل منطقه‌ای و موضوعات دوجانبه بحثو تبادل نظر کردند.

اخبار تکمیلی متعاقباً ارسال میشود.