افکار

- اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد در پایان نشست هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره اظهارنظرها و نقل قول‌هایی که از وی درباره حضور در انتخابات مطرح می‌شود، گفت: آیا بحثانتخابات موضوعیتی دارد که من درباره آن صحبت کنم.وی درباره اینکه آیا مطرح شدن شعار زندهباد بهارباز کردن بحث انتخابات توسط آقای رئیسجمهور است یا خیر افزود: اصلاً بحث تبلیغات انتخاباتی چه چیزی هست؟