افکار

- بر اساس تصمیم دولت، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود(رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند مبلغ چهار میلیون و بیست و پنج هزار ریال از محل بودجه دستگاههای اجرایی با حقوق بهمن ماه پرداخت کنند.

بر اساس مصوبه هیات وزیران میزان پاداش آخر سال بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه، از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراثو مستخدمین متوفی مشمول صندوق‌های بازنشستگی همان مبلغ فوق پرداخت می‌شود.

در این جلسه پس از ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بازار توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیشنهادات دستگاههای اجرایی برای تنظیم و کنترل بازار شب عید مطرح شد و پس از بحثو بررسی در دولت، تدابیر ویژه‌ای به منظور تامین کالا و مایحتاج عمومی و ضروری مردم به ویژه در ایام پایانی سال اتخاذ و تصویب شد.

در این جلسه همچنین گزارش ستاد تدابیر ویژه در خصوص مقابله با تحریم ارائه و تصمیمات مهمی برای مقابله و بی اثر کردن تحریم های جدید غرب به تصویب دولت رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در بخش دیگری از جلسه امروز دولت، عبدالرضا شیخالاسلامی از سوی رییسجمهور به عنوان معاون امور اجتماعی رییسجمهور منصوب شد.