افکار

- در گزارشی که توسط نهادهای نظارتی درخصوص عملکرد شش ماهه اول سال جاری سازمان هدفمندی یارانه ها تهیه شده است اشاره شده در صورتی که روند ۶ ماه اول سال در نیمه دوم سال نیز پیگیری شود، این سازمان با کسری بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد ریالی مواجه خواهد بود.

البته در این محاسبه کسری، رشد تعداد افراد دریافت کننده یارانه نقدی لحاظ نشده است. طبق آمار سازمان هدفمندی یارانه ها، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰، تعداد ۷۳،۴۴۸، ۱۸۹ نفر یارانه نقدی دریافت کرده اند که این تعداد در اسفندماه ۱۳۹۰ به ۷۴،۹۳۹، ۲۰۲ نفر رسیده است و پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۱ نیز متناسب با رشد جمعیت، ماهیانه تعداد دریافت کنندگان یارانه نقدی افزایش یابد.

از مبلغ ۶۶ هزار میلیارد ریالی که دولت طبق قانون هدفمندی یارانه ها می توانست درآمد داشته باشد، در ۶ ماه اول سال حدود ۲۴ هزار میلیارد کسب کرده است. از این درآمد در ۶ ماه اول سال، مبلغ ۲۰۵،۶۳۲ میلیارد ریال یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده و ۲۰،۱۴۱ میلیارد ریال هم یارانه نقدی پرداختی بابت یارانه نان بوده است.

اما دولت در اجرای این قانون صرفا به اجرای ماده ۷ که همان پرداخت نقدی به خانوار است اکتفا کرده و در ۶ ماهه اول سال سهمی برای اجرای مواد ۶ و ۸(حمایت از تولید و صنعت) این قانون قائل نشده است.

همچنین سهم بهداشت و حمایت از بیمه بیکاری نیز پرداخت نشده است.

در بند ۴۸ قانون بودجه ۹۱ تصریح شده است که اختصاص و پرداخت هرگونه وجوهی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کلاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون ممنوع است اما با وجود چنین تاکیدی در قانون بودجه، مبالغ ۴۴،۰۰۰ میلیارد ریال منابع عمومی (دریافتی از خزانه داری کل)، ۱،۴۶۶ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده، ۶،۲۳۵ میلیارد ریال از محل میعانات تحویلی به پتروشیمی ها یعنی جمعا معادل ۴۷،۷۰۱ میلیارد ریال از سایر منابع غیر از منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها و منابع تصریح شده در قانون بودجه ۱۳۹۱ در ۶ ماهه اول اجرای این قانون در سال ۱۳۹۱ به کار گرفته شده است.