افکار

- بررسی نامه‌های ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی درباره موسسه مالی و اعتباری " ا " از تخلفات این موسسه در ترکیب سهامداری و خرید سهام آن از محل تسهیلات سیستم بانکی حکایت دارد.

در نامه ابتدای زمستان امسال ابراهیم درویشی به جناب آقای " … " و شرکا در این باره آمده است: " بررسی‌های به عمل آمده توسط بازرسان بانک مرکزی که مستند به اطلاعات و مدارک اخذ شده از سیستم بانکی و موسسات اعتباری می‌باشد، حاکی از آن است که وجوه واریزی توسط جنابعالی و شرکاء جهت تامین ۵۰ درصد سرمایه تودیعی موسسه اعتباری تامین شده است. این تسهیلات به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق شرکت‌های مختلف وابسته به جنابعالی و شرکاء دریافت شده است.

مطابق مقررات نه تنها تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری در قالب عقود مختلف صرفاً می بایست در موضوع قرارداد هزینه شود، بلکه خرید سهام بانک ها و موسسات اعتباری از محل تسهیلات سیستم بانکی نیز ممنوع می باشد. همچنین میزان تملک سهام نیز باید در چهارچوب الزامات مقرر در ماده ۵ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشد.

لذا با توجه به تخلفات صورت گرفته توسط جنابعالی و شرکاء در عدم رعایت مقررات فوق الذکر، ادعای سوء استفاده موسسه اعتباری پیشنهادی " ا " از نامه شماره ۱۸۵۳۱۹/۹۱ مورخ ۱۶/۷ / ۱۳۹۱ اینجانب خطاب به آن موسسه برای انتساب تخلفات کلی مشاهده شده به جنابعالی و شرکاء وارد نمی باشد و اصلاح تخلفات مشاهده شده(علاوه بر حذف از ترکیب سهامداری موسسه مذکور) در دستور کار بازرسان بانک مرکزی نیز قرار دارد. "

تصویر نامه ابتدای زمستان ۹۱ معاون نظارتی بانک مرکزی


در نامه دیگر معاون نظارتی بانک مرکزی در آبان ماه امسال به مدیرعامل این موسسه مالی و اعتباری آمده است: " بازگشت به نامه شماره ۱۱۴۶/۱ / ۲۰ مورخ ۲۴/۷ / ۱۳۹۱ و پیرو نامه شماره ۱۸۵۳۱۹/۹۱ مورخ ۱۲/۷ / ۱۳۹۱ به اطلاع می رساند امکان صدور مجوز پذیره نویسی برای تغییر حدود ۵۰ درصد سرمایه آن موسسه پیشنهادی مقدور نمی باشد. لذا مقتضی است تا تاریخ ۳۰/۸ / ۱۳۹۱ اقدامات لازم برای خروج اشخاص مذکور در نامه شماره ۱۸۵۳۱۹/۹۱ مورخ ۱۲/۷ / ۱۳۹۱ از ترکیب سهامداری موسسه اعتباری پیشنهادی " … " و ترتیبات لازم برای ادغام آن موسسه در بانک " … " به عمل آید. بدیهی است در صورت عم اقدام از سوی آن موسسه، این بانک از طریق مراجع مربوط اقدامات قانونی لازم را به عمل خواهد آورد. "

تصویر نامه آبان ۹۱ معاون نظارتی بانک مرکزی


البته در نامه مهر ماه ابراهیم درویشی به مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری " ا " تصریح شده است: " اب توجه به بررسی های به عمل آمده و تخلفات مشاهده شده در تامین ۵۰ درصد سرمایه تودیعی آن موسسه نزد بانک مرکزی که توسط آقایان " … " تامین شده است. مقتضی است علاوه بر خروج نامبردگان از ترکیب سهامداری موسسه اعتباری پیشنهادی " ا "، ترتیبات لازم برای ادغام آن موسسه در بانک " … " به عمل آید. "

تصویر نامه مهر۹۱ معاون نظارتی بانک مرکزی


در همین حال، این موسسه مالی و اعتباری در شهریورماه ۹۰ در نامه ای به اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام کرده بود: " احتراماً به استحضار می رساند توسط ۵ نفر از سهامداران مبلغ ۳۷۵ میلیارد ریال به حساب این موسسه نزد اداره معاملات بانک مرکزی، بابت تکمیل سرمایه واریز شد. "


تصویر نامه موسسه مالی و اعتباری " ا " به بانک مرکزی

در پی مخالفت بانک مرکزی با سهامداری این پنج نفر در این موسسه مالی و اعتباری، گفته می شود آنان برای ماندگاری درپی راهکارهای دیگر هستند.