افکار

- رحیم ممبینی افزود: قرار بود لایحه بودجه در همین هفته راهی مجلس شود، اما کار نهایی کردن لایحه در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی این اجازه را نداد و اکنون که لایحه نهایی شده است ، اوایل هفته آینده لایحه بودجه ۹۲ برای تصویب تقدیم می شود.