افکار

- متن کامل کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران در پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح زیر است:

«در پرونده شماره ۹۰۰۰۳۷ جریانی در شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، آقایان:

۱ - «س. م» فرزند احمد متولد ۱۳۶۴ شهرستان تفت، قاضی معلق قوه قضاییه ساکن تهران متهم است به: مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود.

۲ - «ع. الف. ح» فرزند محمدعلی دادیار معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.

۳ - «ح. ز. د» فرزند عبدالخاق معاون معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران حسب شکایت آقایان جوادی‌فر و عبدالحسین روح‌الامینی متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.

مستندا به بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی و تبعیت از تصمیم دادگاه بر جلب به دادرسی که طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۳۰۰۸۰۰۳۰۸ مورخ ۱۱/۱۰ / ۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است. لذا مستندا به مواد ۵۷۵ و ۵۴۰ و ۴۳ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۴۷ همان قانون درخواست محاکمه و مجازات آنها را دارم».

همچنین معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران درخصوص قرارهای صادره از سوی بازپرس پرونده در شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت نسبت به اتهامات انتسابی به متهمان پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح ذیل اظهارنظر کرده است:

«بازپرس محترم شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان

سلام علیکم،

۱ - با توجه به دادنامه شماره ۸۰۰۳۰۸ مورخ ۱۱/۱۰ / ۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران دایر بر جلب به محاکمه با قرار مجرمیت نسبت به اتهامات متهمان به شرح ذیل موافقم:

۱-۱ - آقای «س. م» به اتهامات مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق عمد یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود؛

۲-۱ - آقای «ع. الف. ح» به اتهام مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت؛

۳-۱ - آقای «ح. ز. د» به اتهام مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت.

۲ - با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهامات آقایان «س. م»، «ح. ز. د» و «ع. الف. ح» دایر بر «آمریت در شکنجه» و «بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام» موضوع شکایت آقایان علیزاده میانجی، نصراصفهانی، سلطانی و عابدین‌زاده موافقم.

۳ - همچنین با قرارهای منع تقعیب صادره نسبت به اتهام آقای «س. م» دایر بر «عدم نظارت بر زندان‌هاو بازداشتگاه‌های حوزه قضایی» و «کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین» به لحاظ فقد عنوان مجرمانه موافقم.

۴ - با قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «س. م» دایر بر «نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی» به لحاظ فقد دلیل موافقم.

۵ - همچنین با قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «ع. الف. ح» دائر بر «آمریت در ضرب و جرح شکات در حیاط پلیس پیشگیری» به لحاظ فقد دلیل موافقم.

۶ - با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهامات «ع. الف. ح» دائر بر «بیان الفاظ و عبارات خلاف شوون قضایی به متهمان» و «عدم اطلاع به خانواده‌های دستگیرشدگان» به لحاظ فقد وصف مجرمانه موافقم.

ضمنا درخصوص قرارهای مجرمیت مندرج در بند یک به شرح آتی کیفرخواست صادر خواهد شد.