به گزارش ايسنا وزارت اطلاعات اعلام كرد: با توجه به خبر منتشره در برخي رسانهها و مطبوعات پنجشنبه مورخ ٢٨/٥/٨٩ به نقل از آقاي علي اكبر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي كشور مبني بر عدم وجود جاسوس در تيم مذاكره كننده هستهيي دولت اصلاحات، وزارت اطلاعات قويا اعلام ميدارد با عنايت به راي صادره از سوي شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه قطعي گرديده است، به استناد ماده ٥ ٥ قانون مجازات اسلامي، آقاي حسين موسويان به جرم جمعآوري اطلاعات طبقهبندي شده با پوشش مسوولين نظام و مامورين دولت و در اختيار قرار دادن اطلاعات مزبور به ديگران (افراد فاقد صلاحيت و بيگانگان) به دو سال حبس تعزيري و پنج سال محروميت از مشاغل ديپلماتيك در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بينالملل ساير نهادها و ارگانهاي كشور محكوم گرديده است. لذا اقدام نامبرده مصداق روشن و كامل جاسوسي ميباشد.