افکارنیوز،محمدرضا حسیننژاد در گفت و گو با خبرآنلاین انتشار برخی اخبار در زمینه تصمیم دولت برای ادغام سه وزارتخانه راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و نیرو به معاونت زیربنایی رئیس جمهور را اشتباه خواند و گفت: دولت تصمیم گرفته این سه وزارتخانه را به وزارتخانه امورزیر ساختی تبدیل کند، چرا که طبق قانون برنامه پنجم توسعه تعداد وزارتخانه ها باید از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ کاهش یابد واین امرقطعی شده است.

وی در عین حال تاکید کرد: دولت نمی تواند این سه وزارتخانه را به زیر مجموعه معاونت ریاست جمهوری منتقل کند و این تصمیم هم نیازمند تایید مجلس است.