علیخانی و شریعتی در مراسم ترحیم سیداحمد خمینی و همسر امام

نوه امام در کنار اسحاق جهانگیری
غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی
محمدرضا خاتمی

فززندان سید حسن خمینی