به گزارش افکارنیوز، ایران گلوبال با اشاره به حضور رضا ربع پهلوی در نشست ترتیب داده شده از سوی امیر عباس فخر آور نوشت: به دنبال سخنرانی اخیر رضا پهلوی در محفل نفوذی تابلودار و رسوای جمهوری اسلامی(عباس فخرآور) و تاکید چندباره شاهزاده مبنی بر عضویت برخی از دیپلمات های سابق در سوپر شورای شاهنشاهی، سیلی از انتقادات و حملات جدید روانه رضا پهلوی شد که چگونه ممکن است کسانی که زمانی در تعقیب آزادی خواهان و تشکیل گروه های سرکوبگر نقش عمده ای را داشته اند به یکباره مدحی وار، پهلوی تر از رضا پهلوی و آزادیخواه تر از هر آزادیخواه دیگر تصمیم به سرنگونی رژیمی گرفته اند که از گوشت تا پوست و استخوان وابسته بدان هستند!

ایران گلوبال می افزاید: این افراد به ظاهر بریده که حتی یک سیلی از رژیم نخورده اند چنان به مبارزه اشتیاق نشان می دهند که موجب تعجب مبارزان حقیقی و عزیز از دست داده شده اند… اکنون گروه های مستاصل و درمانده سلطنت طلبان بعد از ۳۴ سال بی برنامگی و دریوزگی سیاسی در چنگال طرح امنیتی و اطلاعاتی گرفتار شده اند و وزارت اطلاعات تا آنجا به این گروه های درمانده نفوذ کرده که شاهزاده متوهم را نیز مجاب به همکاری کرده اند.

نویسنده با اشاره به سوابق این نفوذی ها می نویسد: به خاطر دارم زمانی که نوری زاده و شهرام همایون سردار مدحی را که ۲۰ سال در خدمت جمهوری اسلامی بود، در بوق و کرنا تبلیغ و به عنوان اپوزیسیون برانداز جا انداخته بودند، تنها صدای اعتراضی که از همان ابتدا به مطرح کردن مدحی بلند شد، صدای اعتراض ضعیف و بی رمق همین راقم سطور بود، اما آن زمان به این صدای اعتراض آنقدر تاختند که در بین هیاهوهای جنبش خیالی «جمع یاران» و ارتش ۵۰هزار نفری مدحی، محو و نابود شد و مدحی آنچه را باید نمی کرد، کرد و به ریش نداشته ما هم با تکیه به آن صندلی معروف در تهران تا توانست خندید.

ايران گلوبال در پايان نوشت: برخي جريان مدحي را صرفا يك طرح خام و پيش پا افتاده موردي قلمداد كردند، اما ديديم كه آن صندلي به جز مدحي، شاهد جلوس كنندگان ديگر نيز بود و خواهد بود و همه قرائن و شواهد نيز مويد تلاش دستگاه اطلاعاتي جمهوري اسلامي براي بي آبرو كردن اپوزيسيون خارج از كشور مي باشد. به عبارت ديگر جمهوري اسلامي به جاي قتل فيزيكي، قتل ماهيتي و شخصيتي مي كند. پروژه مسخره سوپر شوراي شاهزاده نيز بخش كوچكي از عمليات (مدحيسم) براي بي آبرو كردن مخالفان جمهوري اسلامي در خارج از كشور مي باشد و رضا پهلوي خواسته يا ناخواسته در حال كمك به اين پروسه اطلاعات و امنيتي مدحيسم مي باشد.