به گزارش افکارنیوز، لایحه " الحاق ایران به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی " که به بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به اهمیت یکسان سازی مقررات مربوط به تحدید مسئولیت دعاوی دریایی و پیش بینی آن در کنار بیمه دریایی برای حمایت از کشتیرانی و اشخاص شاغل در کشتی در برابر خطرات متوجه صنعت حمل و نقل دریایی و به منظور تشویق به سرمایه گذاری در صنعت مذکور و رونق کشتیرانی تجاری لایحه " الحاق ایران به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی " برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی مورخ نوزدهم نوامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و شش میلادی مشتمل بر(۲۳) ماده ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع کند.

به موجب بند(۱) ماده(۱۸) کنوانسیون، جزءهای(ت) و(ث) بند(۱) ماده(۲) آن، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعمال نمی شود.

رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هر گونه بازنگری یا اصلاح کنوانسیون و بازنگری مقادیر تحدید و واحد محاسبه یا واحد پولی در اجرای مواد(۲۰) و (۲۱) الزامی است.