به گزارش افکارنیوز، لایحه " تصویب اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاه‌های مبارزه با فساد و نهادهای آمبودزمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو " که به بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به لزوم ارتقای همکاری بین المللی و منطقه ای از طریق نهادهای ملی مبارزه با فساد و ضرورت هماهنگی دستگاه های مبارزه با فساد و نهادهای آمبودزمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی(اکو) از طریق راه اندازی مرکز منطقه ای و ارائه الگویی موفق در سطح منطقه و ارائه آن به سایر کشورها، لایحه " تصویب اساسنامه مرکز منطقه ای همکاری دستگاه های مبارزه با فساد و نهادهای آمبودزمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو " برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، اساسنامه مرکز منطقه ای همکاری دستگاه های مبارزه با فساد نهادهای آمبودزمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مشتمل بر یک مقدمه و (۱۹) ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.