به گزارش افکارنیوز، آنها گفته اند تعهد می کنیم هیچ مصاحبه و تحرک سیاسی در ایام مرخصی نخواهیم داشت.