افكار نيوز -شخصی به نام کریم "د" چهل ساله که هم اکنون نام خود را به سید مهدی موسوی تغییر داده است مدعي شد كه از روز جمعه ظهور کرده و پس از سفر به شهرستان شادگان و ایراد خطبه در آنجا به آبادان آمده و در قدمگاه سید عباس این شهرستان برای مردم سخنرانی کرده است.
به گزارش آتی، وی انگشتر و ذوالفقار شمشیر امام علی(ع)، انگشتر امام حسین(ع)، عصای حضرت موسی(ع) و علم و دانش ۱۲۴ هزار پیامبر با معجزاتشان را از علائم امامت برشمرد و گفت که همه اینها هم اکنون نزد اوست.

این مدعی امامت سفر به جمکران و مشهد را از برنامه های بعدی خود دانست.

اين گزارش حاكي است خانواده وي اظهار داشته اند كه كریم از دو سال گذشته پس از مشاجره با همسرش به بیماری روانی مبتلا شده و پس از آن در بیمارستان برای درمان بستری و پس از بهبودی نسبی به منزل منتقل شده است