هر ساله در قلب اروپا مراسمی برای نوجوانانی که به سن بلوغ می رسند برگزار می شود که نتیجه آن چیزی جز کشتار وحشیانه دلفینها نیست.
عکسهای زیر به روشنی بیانگر این جنایت در میان مدعیان تمدن است.
این عمل در جزیره فارو صورت می گیرد