به گزارش افکارنیوز، حضور دستجمعی نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری در جلسهای با حضور رئیس سازمان صدا و سیما با توجه به چگونگی چینش این جلسه و صدرنشینی وی در جمع داوطلبان بالاترین مقام اجرائی کشور، موجب تعجب شدید کسانی شدکه فیلم این جلسه را مشاهده کردهاند. این صحنه نشان داد در دایره اجرائی کشور، مقامی بالاتر از رئیسجمهور نیز وجود دارد. علاوه بر این، معلوم نیست قبل از آنکه داوطلبان تأیید صلاحیت شوند و اصولاً قبل از ثبت نام و فرا رسیدن زمان تبلیغات، چگونه چنین جلسهای در رسانه ملی تشکیل و فیلم آن نیز از تلویزیون پخش میشود! آیا قانون انتخابات تغییر کرده یا حضرات از عمل به قانون معافند؟