محمود احمدینژاد، رييسجمهور در دیدار مشاور امنيت ملي هند روابط ايران و هند را تاريخي و پايدار دانست و گفت: ايران و هند به واسطه برخورداري از ديدگاه انساني نسبت به مناسبات بينالمللي بايد تلاش كنند كه نظام آينده جهان به گونهاي شكل بگيرد كه در آن عدالت و دوستي حاكم باشد.

به گزارش ايسنا، احمدينژاد در ديدار مشاور امنيت ملي هند با اشاره به اينكه ايران و هند نقش مهمي در تحولات آينده جهان دارند، گفت: ايران و هند دو كشور مستقل و از نقش برجستهاي در مناسبات جهاني برخوردار هستند و فرهنگ، پايه و خاستگاه دو ملت است و اين همان چيزي است كه امروز جهان به آن نياز دارد.