به گزارش فارس، محمود احمدينژاد رئيس جمهور صبح امروز پنجشنبه به منظور شركت در نخستين كنگره بينالمللي بزرگداشت حضرت آيتالله العظمي مرعشي نجفي وارد قم شد.

در اين همايش كه صبح امروز با قرائت پيام رهبر معظم انقلاب شروع شده، قرار است از آثار و كتب منتخب آيتالله العظمي مرعشي نجفي رونمايي شده و جايزه شهاب به نفرات برگزيده در رشته كتابشناسي، كتابداري، فهرستنگاري، تصحيح متون ديني،واقفان نسخههاي خطي و موسسين كتابخانههاي عمومي و تخصصي اهدا شود.