حتی خبرهای تایید نشدهای به گوش میرسد که مدیران بالادستی بخش درمانی وزارت بهداشت، کارمندان را آماده میکنند و به آنها میگویند به زودی وزارتخانه متبوع آنها، به نام رفاه، تغییر میکند.

به گزارش خبرآنلاین، اما جستجوها در وزارت بهداشت و مجلس، چنین چیزی را تکذیب می‌کنند. بحثجدی درباره ادغام، حول جدا شدن آموزش پزشکی از وزارت بهداشت می‌چرخد که مخالفان سفت و سختی دارد، اما درباره انحلال وزارت بهداشت و واگذاری وظایف به وزارت رفاه و علوم، تاکنون سکوت بوده است.

ضمن اینکه مخالفان این انحلال در وزارت بهداشت و مجلس توصیه می‌کنند سکوت خبری باشد تا شاید فراموش شود.

هرچند که سابقه دولت در تصمیمهای ناگهانی که نمونه بارز آن، در ادغام دو دانشگاه علوم پزشکی بود، هر احتمال و شایعهای را جدی نشان میدهد.