به گزارشافکارنیوز،در حالی که یک مسئول ارشد اجرایی چند ماه قبل، در ابلاغیه ای خواستار فروش تعدادی از ساختمان های متعلق به سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف جهان شده بود، گفته می شود بر اساس نامه مجدد این مسئول، تعدادی دیگر از ساختمان های متعلق به وزارت خارجه در کشورهای مختلف برای فروش انتخاب شده اند و قرار است مبالغ حاصل از این اقدام، برای تکمیل برخی طرح های نیمه تمام دولت هزینه شود.

پیگیری دولت برای تغییر در قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه

در حالي که بر اساس قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب سال ۱۳۷۸ مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف است لوايح قضائي را که توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تحويل دولت مي شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقديم مجلس شوراي اسلامي کند يک مسئول مهم اجرايي از کارشناسان حقوقي دولت خواسته است شرايط تصويب برخي تبصره ها براي اعمال تغييراتي در اين تکليف مجلس را بررسي و راهکارهايي را براي اجراي آن پيشنهاد کنند.