به گزارش افکارنیوز، لایحه " موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور ایران و روسیه " که به بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به روابط دوستانه بین دو کشور ایران و روسیه و اهمیت مسائل امنیتی و با اعتقاد به لزوم برقراری همکاریهای امنیتی متقابل و درک فواید ناشی از آن و با آگاهی از نقش موثر دو کشور در تحکیم امنیت و ثبات منطقه ای و با توجه به آسیب پذیری کشورها در خصوص جرایم سازمان یافته فراملی و خدشه دار کردن نظم و امنیت عمومی و جان و رفاه شهروندان به واسطه ارتکاب جرایم یاد شده و به منظور توسعه و ارتقای سطح مناسبات بین دو دولت، لایحه " موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور ایران و روسیه " برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور ایران و روسیه تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می شود.