افكار نيوز - دبير کل شوراي همکاري خليج فارس روز چهارشنبه خواستار همبستگي ملي گروه هاي عراقي براي تشکيل دولت شود تا افق هاي مورد نظر اين گروه ها و مردم عراق تحقق پيدا کند.

عبدالرحمن العطیه "، با صدور بیانیه ای یادآور شد: طبیعت سناریوهای مطرح شده برای تشکیل دولت هرچه که باشد، از ایجاد توافق ملی میان گروه های مختلف عراق بی نیاز نمی شویم تا این کشور توان آن را داشته باشد که با فشارهای داخلی و خارجی مقابله کند.

وی به مرحله حساس فعلی که عراق پشت سر می گذارد، اشاره کرد و از سخنانی که موجب ایجاد اختلافات طائفه ای می شود، ابراز تعجب کرد.

وی افزود: چنین سخنانی به مصلحت عراق نیست و آینده این کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی فرزندان خود است تا بحران فعلی بی سابقه خود را پشت سربگذارد.

وی یادآور شد: راه حل خروج از چرخه بحران فعلی در همگام شدن با خواسته مردم است که در نتایج انتخابات متبلور شده است تا گروهی که در صدر اعتماد مردم عراق قرار دارد، ماموریت هدایت کشور در مرحله آتی را در دست گرفته و به دور از هرگونه دخالت های خارجی منطقه ای یا بین المللی، دولت اجماع ملی را تشکیل دهد.

دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس بر حمایت کشورهای عضو این شورا از امنیت، ثبات و وحدت عراق تاکید کرد و از همه گروه های این کشور خواست مصلحت ملی را بر منافع دیگر ترجیح دهند تا مردم عراق را از رنج نجات داده و از هرگونه مانع تراشی و یا بهانه ای که آینده این کشور را تهدید می کند، اجتناب کنند.


/ب+