سردار باقرزاده رئیس کمیته تفحص و جستجوی مفقودان به خبرنگار ما گفت امروز پس از هفت سال مذاکره با صلیب سرخ برای گرفتن مجوز جستجو و تفحص شهدای ایران در خاک عراق به دعوت صلیب سرخ به فاو عراق اعزام شدیم اما در اثر برخی کارشکنی ها که بعلت دخالت آمریکایی ها صورت گرفت ، این عملیات انجام نشد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، امریکاییان خواستار چهره نگاری از هیئت ایرانی شده بودند.