موزه بنت ناصر آل مسند همسر امیر قطر بنا به دعوت همسر رئیس جمهوری اسلامی ایران در بهار سال ۹۰ به تهران سفر می کند.

به گزارش مهر، بنت ناصر مسئول شورای تحقیقاتی و بهداشتی و آموزشی قطر است.

عبدالله سهرابی سفیر ایران در دوحه در این باره به خبرنگار مهر گفت: موضوعات سفر همسر امیر قطر نهایی شده و هیئت مقدماتی نیز برای جمع بندی این سفر چندی قبل به تهران سفر کردند.