علی اکبرصالحی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران یکشنبه شب خواستار پرهیز جدی دولت بحرین از اعمال خشونت و توسل به زور علیه مردم شد.

به گزارش اداره کل مطبوعات وزارت امور خارجه، صالحی خواستار پرهیز جدی دولت بحرین از اعمال خشونت و توسل به زور علیه مردم شد

وزیر امور خارجه در رابطه با خشونت های روز یکشنبه در بحرین ، ضمن پرهیز دادن جدی دولت آن کشور از اعمال خشونت و توسل به زور علیه مردم اظهار داشت: از دولت بحرین انتظار می رود با درایت لازم با مطالبات مردم برخورد نموده و حق مردم را در پیگیری خواسته هایشان که با روش های مسالمت آمیز قابل تحقق است محترم بشمارد.