به گزارش سلام،شنیده شده است دادستانی تهران با مرخصی ۵۰ نفر از محکومان حوادث بعد از انتخابات موافت کرده است.

البته طبق شنیده های خبرنگار سلام لیست اولیه برای مرخصی به محکومان حوادثبعد از انتخابات ریاست جمهوری دور دهم بیش از این تعداد بوده است.
هنوز هیچ یک از مقامات قضایی خبر اعطاء مرخصی به این عده از افراد را تایید یا رد نکرده است.
همچنین طی روزهای گذشته محسن میردادمادی به مدت ۱۰ روز به مرخصی پزشکی آمده بود.