مهدي وکيلپور دبير ستاد انتخابات شوراهاي شهر "محسن رضايي" با بيان اينکه ستاد انتخابات شوراهاي شهر از سوي محسن رضايي تشکيل شده است، گفت: از آنجا که انتخابات رياستجمهوري امسال با شوراهاي شهر بهصورت همزمان برگزار ميشود، لذا ستاد انتخابات شوراهاي شهر از سوي ستاد انتخاباتي محسن رضايي براي ورود به اين انتخابات و حضور فعال شده است.

وی در ادامه افزود: این ستاد درصدد است تا با ارائه یک لیست سراسری در کل کشور برای ورود به انتخابات شوراهای شهر وارد عمل شود.

وکیل پور تصریح کرد: مهدی جمشیدی از سوی ستاد انتخابات شواهای شهر محسن رضایی به عنوان دبیر ستاد این انتخابات در تهران انتخاب شده است.

دبير ستاد انتخابات شوراهاي شهر محسن رضايي اظهار داشت: ما درصدديم تا با معرفي چهرههايي که در بحث مديريت شهري کارنامه درخشاني دارند با يک گفتمان جدي در انتخابات شوراهاي شهر در سراسر کشور وارد عمل شويم.