كميسيون ماده ۱۰ احزاب ضمن بررسي پرونده فعاليت مجمع محققين و مدرسين پروانه اين مجمع را توقيف و براي انحلال به دستگاه قضايي ارسال كرد.

به گزارش فارس، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در جلسه دوشنبه این هفته خود، به بررسی پرونده مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم پرداخت و از آنجایی که این تشکل سیاسی از بدو تاسیس نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی برای پذیرش مسوولیت اقدام نکرده، با استناد به بندهای الف، ه، ز، ح ماده ۱۶قانون احزاب تصمیم به توقیف پرونده آن گرفت.

بر اساس ماده۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰، گروه‌های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب مواد ذیل خودداری کند: الف) ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود ه) ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی.

ز) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينههاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران. ح) نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي. كميسيون ماده ۱۰ احزاب با توجه به روند درون گروهي غيردموكراتيك تشكل موسوم به مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، ضمن توقيف پروانه فعاليت گروه مذكور درخواست انحلال آن را تصويب و براي صدور راي نهايي به دستگاه قضايي ارسال كرد.