علی کروبی، فرزند سوم مهدی کروبی به قید وثیقه آزاد شد.

ساعتی قبل علی کروبی با سپردن وثیقه یک میلیارد ریالی نقدی آزاد گردید.