به گزارش افکارنیوز، بی‌بی‌سی فارسی در تحلیلی با ادعای اینکه عدم احراز صلاحیت خاتمی وجهه نظام را خدشه‌دار می‌کند، تصریح می‌کند که حتی در صورت تأیید صلاحیت و رسیدن به قدرت، خاتمی اختیار چندانی نخواهد داشت و نقشی بیشتر از تدارکاتچی ایفا نخواهد کرد.
بيبيسي همچنين خاطرنشان کرد: يادآوري رأي دادن خاتمي در انتخابات مجلس در دماوند، ميتواند بيانگر عدم توانايي خاتمي در ايستادگي مانند کروبي و موسوي باشد. از جنبه ديگر بايد از افرادي که رئيس دولت اصلاحات را به کانديداتوري دعوت ميکنند پرسيد که آيا تا آخر در کنار او خواهند ايستاد؟ يادآوري بيش از هشتصد روز حبس خانگي ميرحسين موسوي و مهدي کروبي به حل اين معما کمک خواهد کرد. در اعتراضات بعد از انتخابات ۸۸، بارها شعار موسوي بازداشت بشه، ايران قيامت ميشه تکرار شد ولي با آغاز حبس خانگي اين دو در بهمن ۸۹، اعتراضي به وقوع نپيوست.