صادق محصولی عضو ارشد جبهه پایداری ، در حالی که کامران باقری لنکرانی را برای ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری همراهی میکرد در پاسخ به این سؤال که آیا اعضای کابینه آقای لنکرانی مشخص شدهاند، گفت: ما اکنون در رابطه با تدوین برنامهها با افراد مجرب و تواناییهای زیاد بحثهایی کردیم اما در رابطه با کابینه هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا لیستی از افراد توانمندی که میتوانند در دولت کامران باقری لنکرانی حضور یابند تهیه شده است، به گفته این جمله بسنده کرد در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.