به گزارش افکارنیوز، حجت‌الاسلام سیدمحمد طاهری خرم‌آبادی با اشاره به حوادثسال ۸۸ اظهار کرد: نظام در سال ۸۸ از فتنه آسیب دید، با این حال خلق حماسه سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری به منزله بازتولید قدرت نظام خواهد بود. دشمن با ایجاد بحران مشروعیت و اعتماد، بحران کارآمدی و مدیریت، بحران سلطه و اقتدار و بحران هویت به دنبال ایجاد تنش در انتخابات ریاست جمهوری است.

وی با تأکید بر اینکه "این انتخابات میتواند مایه ثبات اقتدار نظام در عرصه بینالملل باشد و با این انتخابات میتوانیم دست دشمن مداخلهگر را قطع کنیم"، اضافه کرد: تلاش برای ایجاد اعتراض و آشوبهای اجتماعی، اجرای اقدامات مهندسیشده و ضدامنیتی و تلاش برای احیا و بازتولید فتنه ۸۸ از جمله راهبردهای دشمن در انتخابات پیش رو است.