محمدحسین فرهنگی اظهار کرد: در جلسه غیرعلنی امروز مصباحی مقدم،رضا رحمانی، رجایی و فولادگر روسای کمیسیونهای برنامه و بودجه،صنایع و معادن،جهاد کشاورزی و اصل ۴۴ و هم چنین جلالی رییس مرکز پژوهشهای مجلس و هشت نفر دیگر از نمایندگان دیدگاههای خود را ارائه کردند.

وی افزود: همچنین خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، غضنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت و بهمنی رییس بانک مرکزی نیز توضیحاتی به نمایندگان ارائه کردند؛ در پایان نیز آقای باهنر به عنوان رییس جلسه جمع‌بندی ارائه کرد.

این عضو هیات رییسه مجلس خاطر نشان کرد: پیشبینی ما این است که رییس مجلس در ابتدای جلسه علنی فردا همین بحث و جمعبندی را مورد تاکید قرار دهد و توضیحاتی مطرح کنند بعد ازآن مجلس وارد دستور عادی میشود.