به گزارش افکارنیوز، اختلال گسترده، سراسری و همه‌جانبه اینترنت در ۴۸ ساعت گذشته، نه‌تنها انتقادهای فزآینده‌ کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته که سبب اخلال در سیستم ارتباطی بانک‌ها و نهادها و سازمان‌ها نیز شده و در عمل کسب‌وکار هزاران کافی‌نت در شهرهای کشور را به تعطیلی کشانده است.

از ابتدای این هفته، سرعت اینترنت بهشدت کاهش یافته و دسترسی به آن نیز با دشواری همراه است. استفاده از فیلترشکنها و ویپیانها هم تقریا غیرممکن شده است. براساس برآورد یکی از سایتهای مرتبط با حوزهآیتی وضعیت بهگونهایاست که فیلترشکنها و ویپیانها چند دقیقه فعال هستند و چند دقیقه قطع میشوند. این آشفتگی وضعیت اینترنت سبب انتقادهای تندی هم در شبکههای اجتماعی شده است، برای نمونه یکی از کاربران توییت کرده است: فقط در ایران اتفاق میافتد: انتخابات میآید، اینترنت میرود.