این خبر به دلیل تذکر مخاطبان فهیم سایت افکار حذف گردید.