در چند روز گذشته اخباری در محافل فامیلی میرحسین موسوی و همسرش مبنی بر دیدار میرحسین با پدرش مطرح بوده که یکی از دوستان نزدیک به اقوام پدری موسوی این خبر را تایید کرده است.

این فرد مطلع عنوان نموده است که میرحسین موسوی و همسرش در حالیکه در معیت تیمی امنیتی بودند در شرایطی کاملا راحت و عادی به منزل پدر خود وارد شده، بیش از یک ساعت در آنجا حضور داشته اند و پس از ملاقات با پدر خود و احوالپرسی از سایر اقوام به منزل خود بازگشتند. نامبرده نحوه رفتار تیم امنیتی، موسوی و همسرش را با احترام متقابل توصیف کرده است.