به گزارش افکارنیوز، در مراسم رونمایی از این برنامه، پرویز داوودی مشاور رییس جمهور و رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، حجتالاسلام والمسلمین آقاتهرانی و کامران باقریلنکرانی، اسکندری وزیر سابق جهاد کشاورزی، محصولی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، حسینیان ، سلیمانی ، فاطمه آلیا و غرقی رییس مرکز رسیدگی به نامهها و شکایت ریاست جمهوری و... حضور داشتند.

این برنامه در ۸ محور تنظیم شده و مورد تایید شورای فقهاتی جبهه پایداری قرار گرفته است.

مسئول تدوین این برنامه پرویز داوودی بود و برنامه یادشده بعد از رونمایی به کامران باقری لنکرای کاندیدای جبهه پایداری درانتخابات ریاست جمهوری تقدیم میشود.