افكار نيوز -ستار هدایت خواه نماینده بویر احمد از علی مطهری نماینده تهران به هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان شکایت کرده است
به گزارش خبرنگار افکار این شکایت چندی پیش در هیئت داوری فراکسیون مطرح شد که هیئت داوری روز گذشته این شکایت را بررسی کرده است
هدایت خواه در شکایت خود اظهار داشته علی مطهری در جلسات کمیسیون فرهنگی الفاظ نامناسب نسبت به برخی از نمایندگان بکار برده است
حسین ابراهیمی رئیس هیئت داوری فراکسیون روز گذشته از بررسی مسایل بین سه نماینده(حمید رسایی نماینده تهران، علی مطهری نماینده تهران و ستار هدایت خواه) در این هیئت خبر داد و گفت: پس از برسی این مسایل قرار شد تا تذکراتی به نمایندگان داده شود/ص