به گزارش افکارنیوز، این برنامه در ۲۲ بخش اصلی شامل اهداف راهبری و برنامههای حوزه صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، مسکن، سلامت، آموزش و پرورش و حوزههای زیرساختی محیط زیست، سرمایهگذاری خارجی، مناطق توسعهپذیر، دیپلماسی فعال، فسادستیزی، مردمسالاری، توسعه اجتماعی، توسعه اطلاعاتی، توسعه نظام بانکی، محیط کسب و کار، توسعه علمی، نوسازی نظام کشورداری و پنج طرح ویژه شامل تبدیل ایران به قطب تجاری، توسعه گردشگری، مهاجرت معکوس، صنعت انرژی و شغلآفرینی پایدار است.