به گزارش افکارنیوز، در مراسم قرعه کشی که با حضور نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، جدول زمان پخش برنامه های تبلیغی نامزدها شامل مناظره‌های مشترک، گفتگوهای رادیویی و مستندهای تبلیغاتی آنها از شبکه های رادیویی و تلویزیونی مشخص شد.

برنامه تبلیغاتی محسن رضایی از شبکه های رسانه ملی

شنبه: ۴ خرداد؛ شبکه اول سیما - برنامه با دوربین - ساعت ۲۰

پنج شنبه: ۹ خرداد؛ شبکه دوم سیما - گفتگوی ویژه خبری - ساعت ۲۲.۴۵ دقیقه

یکشنبه: ۱۲ خرداد؛ شبکه جام جم - پاسخ به ایرانیان خارج از کشور - ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه

دوشنبه: ۱۳ خرداد؛ شبکه اول سیما - مستند اول - ساعت ۲۰.۱۰ دقیقه

این مستند ساعت ۲۳.۳۰ همان شب از شبکه جام جم تکرار خواهد شد

شنبه: ۱۸ خرداد؛ شبکه سوم سیما - پاسخ به سؤالات جوانان - ساعت ۱۹.۱۰ دقیقه

یکشنبه: ۱۹ خرداد؛ شبکه اول سیما - مستند دوم - ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه

مستند دوم این نامزد نیز همان شب ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از شبکه جام جم تکرار خواهد شد.

دوشنبه: ۲۰ خرداد؛ شبکه خبر - گفتگوی ضبط شده - ساعت ۲۲.۳۰ دقیقه

سه شنبه: ۲۱ خرداد؛ شبکه چهار سیما - پاسخ به سؤالات کارشناسان - ساعت ۱۸/۱۰ دقیقه

برنامه تبلیغاتی علی اکبر ولایتی از شبکه های رسانه ملی

یکشنبه: ۵ خرداد؛ شبکه دوم سیما - گفتگوی ویژه خبری - ساعت ۲۲.۴۵ دقیقه

دوشنبه: ۶ خرداد؛ شبکه اول سیما - برنامه با دوربین - ساعت ۲۰

چهارشنبه: ۸ خرداد؛ شبکه جام جم - پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور - ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه

شبنه ۱۳ خرداد؛ شبکه اول سیما - مستند اول - ساعت ۲۰.۱۰ دقیقه

این مستند همان شب ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه از شبکه جام جم پخش خواهد شد.

پنج شنبه: ۱۶ خرداد؛ شبکه سوم سیما - پاسخ به سؤالات جوانان - ساعت ۱۹.۱۰ دقیقه

یکشنبه: ۱۹ خرداد؛ شبکه خبر - گفتگوی ضبط شده - ساعت ۲۲.۳۰ دقیقه

دوشنبه: ۲۰ خرداد؛ شبکه اول سیما - مستند دوم - ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه

این مستند همان شب ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از جام جم پخش خواهد شد

چهارشنبه: ۲۲ خرداد؛ شبکه ۴ سیما - پاسخ به کارشناسان - ساعت ۱۸.۱۰ دقیقه

برنامه تبلیغاتی محمد باقر قالیباف از شبکه های رسانه ملی

سه شنبه: هفتم خرداد؛ شبکه دوم سیما - گفتگوی ویژه - ساعت ۲۲.۴۵ دقیقه

چهارشنبه: ۸ خرداد؛ شبکه اول سیما - برنامه با دوربین - ساعت ۲۰

شنبه: یازدهم خرداد؛ شبکه جام جم - پاسخ به ایرانیان خارج از کشور - ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه

سه شنبه: ۱۴ خرداد؛ شبکه سوم سیما - پاسخ به سؤالات جوانان - ساعت ۱۹.۱۰ دقیقه

پنجشنبه: ۱۶ خرداد؛ شبکه اول سیما - مستند اول - ساعت ۲۰.۱۰ دقیقه

این مستند همان شب ساعت ۲۳.۳۰ از شبکه جام جم تکرار خواهد شد.

یکشنبه: ۱۹ خرداد؛ شبکه چهار سیما - پاسخ به سؤالات کارشناسان - ساعت ۱۸.۱۰ دقیقه

سه شنبه: ۲۱ خرداد؛ شبکه اول سیما - مستند دوم - ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه

این مستند نیز همان شب ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از جام جم پخش می شود.

چهارشنبه: ۲۲ خرداد؛ شبکه خبر - گفتگوی ضبط شده - ساعت ۲۲.۳۰ دقیقه

برنامه تبلیغاتی غلامعلی حداد عادل از شبکه های رسانه ملی

دوشنبه: ۶ خرداد؛ شبکه جام جم - پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور - ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه

پنج شنبه: ۹ خرداد؛ شبکه اول سیما - برنامه با دوربین - ساعت ۲۰

یکشنبه: ۱۲ خرداد؛ شبکه دوم سیما - گفتگوی ویژه خبری - ساعت ۲۲.۴۵ دقیقه

سه شنبه: ۱۴ خرداد؛ شبکه چهار سیما - پاسخ به سوالات کارشناسان - ساعت ۱۸.۱۰ دقیقه

پنج شنبه: ۱۶ خرداد؛ شبکه اول سیما - مستند اول - ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه

این مستند همان شب در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از جام جم پخش خواهد شد.

شنبه: ۱۸ خرداد؛ شبکه خبر - گفتگوی ضبط شده - ساعت ۲۲.۳۰ دقیقه

یکشنبه: ۱۹ خرداد؛ شبکه سه سیما - پاسخ به سؤالات جوانان - ساعت ۱۹.۱۰ دقیقه

سه شنبه: ۲۱ خرداد؛ شبکه اول سیما - مستند دوم - ساعت ۲۰.۱۰ دقیقه

این مستند همان شب ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه از شبکه جام جم تکرار می شود.

برنامه تبلیغاتی محمد رضا عارف از شبکه های رسانه ملی

یکشنبه: ۵ خرداد؛ ‌ شبکه جام جم - پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور - ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه

چهارشنبه: ۸ خرداد؛ شبکه دوم سیما - گفتگوی ویژه خبری - ساعت ۲۲.۴۵ دقیقه

شنبه: ۱۱ خرداد؛ شبکه اول سیما - برنامه با دوربین - ساعت ۲۰

دوشنبه: ۱۳ خرداد؛ شبکه سوم سیما - پاسخ به سؤالات جوانان - ساعت ۱۹.۱۰ دقیقه

شنبه: ۱۸ خرداد؛ شبکه اول سیما - مستند اول - ساعت ۲۰.۱۰ دقیقه

این مستند همان شب ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه از جام جم پخش می شود.

دوشنبه: ۲۰ خرداد؛ شبکه چهارم سیما - پاسخ به کارشناسان - ساعت ۱۸.۱۰ دقیقه

سه شنبه: ۲۱ خرداد؛ شبکه خبر - گفتگوی ضبط شده - ساعت ۲۲.۳۰ دقیقه

چهارشنبه: ۲۲ خرداد؛ شبکه اول سیما - مستند دوم - ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه

این مستند نیز همان شب ساعت ۳۰ دقیقه بامدد از جام جم پخش مجدد می شود.

برنامه تبلیغاتی سید محمد غرضی از شبکه های رسانه ملی

شنبه: ۴ خرداد؛ شبکه جام جم - پاسخ به سؤالات ایرانیان -، ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه

شنبه: ۱۱ خرداد؛ شبکه دوم سیما - گفتگوی ویژه خبری - ساعت ۲۲.۴۵ دقیقه

یکشنبه: ۱۲ خرداد؛ شبکه اول سیما - برنامه با دوربین - ساعت ۲۰

دوشنبه: ۱۳ خرداد؛ شبکه چهارم سیما - پاسخ به سؤالات کارشناسان - ساعت ۱۸/۱۰دقیقه

پنج شنبه: ۱۶ خرداد؛ شبکه خبر - گفتگوی ضبط شده - ساعت ۲۲.۳۰ دقیقه

شنبه: ۱۸ خرداد؛ شبکه اول سیما - مستند اول - ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه

این مستند همان شب ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از شبکه جام جم پخش خواهد شد.

دوشنبه: ۲۰ خرداد؛ شبکه سوم سیما - پاسخ به سؤالات جوانان - ۱۹.۱۰ دقیقه

چهارشنبه: ۲۲ خرداد؛ شبکه اول سیما - مستند دوم - ساعت ۲۰.۱۰ دقیقه

مستند دوم این نامزد همان شب ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه از شبکه جام جم پخش مجدد خواهد شد.

برنامه تبلیغاتی حسن روحانی از شبکه‌های رسانه ملی

دوشنبه: ۶ خرداد؛ شبکه دوم سیما - گفتگوی ویژه خبری - ساعت ۲۲.۴۵ دقیقه

سه شنبه: ۷ خرداد؛ شبکه اول سیما - برنامه با دوربین - ساعت ۲۰

پنج شنبه: ۹ خرداد؛ شبکه جام جم - پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور - ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه

دوشنبه: ۱۳ خرداد؛ شبکه خبر - گفتگوی ضبط شده - ساعت ۲۲.۳۰ دقیقه

سه شنبه: ۱۴ خرداد؛ شبکه اول سیما - مستند اول - ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه

شبکه جام جم ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، همان روز این مستند را پخش خواهد کرد.

پنج شنبه: ۱۶ خرداد؛ شبکه چهارم سیما - پاسخ به کارشناسان - ساعت ۱۸.۱۰ دقیقه

دوشنبه: ۲۰ خرداد؛ شبکه اول سیما - مستند دوم - ساعت ۲۰.۱۰ دقیقه

این مستند همان شب ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه از جام جم نیز پخش می شود.

چهارشنبه: ۲۲ خرداد؛ شبکه سوم سیما - پاسخ به سؤالات جوانان - ساعت ۱۹.۱۰ دقیقه


برنامه تبلیغاتی سعید جلیلی از شبکه های رسانه ملی


شنبه: ۴ خرداد؛ شبکه دوم سیما - گفتگوی ویژه خبری - ساعت ۲۲.۴۵ دقیقه

یکشنبه: ۵ خرداد؛ شبکه اول سیما - برنامه با دوربین - ساعت ۲۰

سه شنبه ۷ خرداد؛ شبکه جام جم - پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور - ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه

دوشنبه: ۱۳ خرداد؛ شبکه اول سیما - مستند اول - ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه

این مستند همان شب ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از شبکه جام جم پخش می شود.

سه شنبه: ۱۴ خرداد؛ شبکه خبر - گفتگوی ضبط شده - ساعت ۲۲.۳۰ دقیقه

شنبه: ۱۸ خرداد؛ شبکه چهار سیما - پاسخ به سؤالات کارشناسان - ساعت ۱۸.۱۰ دقیقه

یکشنبه: ۱۹ خرداد؛ شبکه اول سیما - مستند دوم - ساعت ۲۰.۱۰ دقیقه

این مستند همان شب ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه از جام جم نیز پخش می شود.

سه شنبه؛ شبکه سوم سیما- پاسخ به سؤالات جوانان- ساعت ۱۹.۱۰ دقیقه