به گزارش افکارنیوز، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی گفت: بعد از جلسه دیروز عصر، با تاکید بزرگان روحانیت و تفاهم کامل و مشترک اعضا مقرر شد با توجه به آرایش سیاسی صحنه، هر سه نفر فعالیتهای انتخاباتی خود را ادامه دهند.

وی افزود: اینگونه خبرسازیهای ناشیانه کار کسانی است که از رقابت بازماندهاند و تلاش دارند با انحراف افکار عمومی فضای انتخابات را ناسالم سازند و در نتیجه پیگرد و برخورد دستگاههای مسئول با این شبهرسانهها ضروری است.