به گزارش افکارنیوز، میر هادی قره سید رومیانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتوگو با فارس اظهار داشت: بر اساس نتیجه آرای نمایندگان برای انتخاب دبیران هیئت رئیسه به ترتیب فرهنگی، محمد صادقی، سبحانینیا، دهقان، منادی و دستغیب انتخاب شدند.