به گزارش افکارنیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند به منظور تامین هزینههای اجرایی طرحهای خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی و نظارت بر پایداری طرحهای مذکور معادل پنج درصد تسهیلات تخصیصی به سرجمع ردیف بودجه کمیته امداد امام خمینی اضافه شود.