به گزارش پایا در اين جلسه رييس جمهور با يادآوري خدمات معاون اول خود گفت: رحيمي در ارائه خدمت شب را از روز نمي شناسد و آنقدر در پيگيري امور دقت دارد و وقت مي گذارد كه همكاران خسته مي شوند ولي ايشان خستگي نمي شناسد.بارها ساعت هاي انتهايي شب با من تماس مي گيرد و مي پرسد آيا موردي براي پيگيري مانده است؟! روحيه ايشان براي خدمت اين گونه است.

رييس جمهور در ادامه به فعاليت هاي مهندس مشايي اشاره كرد و گفت وقتي اين همه هجمه و تخريب را عليه مشايي مي بينم به حال او غبطه مي خورم. مشايي انسان زلالي است و براي خدمت از آبروي خودش مايه گذاشته است.