سید حسن نصرالله ، دبیر کل حزب الله لبنان ، دارای ۵ فرزند است به نام های هادی، محمدجواد، زینب، محمدعلی و محمد مهدی.

فرزند ارشد سید حسن، یعنی سید هادی نصرالله، قبل از آن که صاحب فرزندی شود، در نبرد رودر رو با ارتش صهیونیستی به شهادت رسید. پس از او، سید محمد جواد، بزرگ ترین فرزند دبیر کل حزب الله لبنان است.سید محمد جواد گرچه شاعری توانمند و خوش قریحه است اما او نیز مانند برادران دیگرش از اعضای فعال مقاومت اسلامی لبنان است. چند سالی است که ازدواج کرده و اولین فرزند پسر خود را به عشق پدرش ، سید حسن نامگذاری کرده است. به این ترتیب ، نواده ارشد سید حسن نصرالله ، در فرهنگ عربی دقیقا به این نام خوانده می شود: سید حسن محمد جواد نصرالله