افكار نيوز -اعضاي یک گروه شامل چهار پسر و يک دختر با تشکيل گروهي شيطان پرست به نام پارکور اقدام به تبليغ و ترويج اين فرقه در بين جوانان و دانشجويان ميکردند و با طراحي آرم و علائم اين فرقه بر روي بدن و لباس جوانان از آنها مبلغي را دريافت ميکردند.
اعضای این گروه انحرافی که مسئولیت آن را یکی از دانشجویان دانشگاه سمنان که تنها دانشجوی این گروه هم هست بر عهده داشته و پس از آزادی از زندان از فرصت به دست آمده سوءاستفاده کرده و دوباره فعالیتهای انحرافی خود را از سر گرفته اند.
این افراد با سپردن وثیقه های ۲۵ و ۳۵ میلیون تومانی از زندان آزاد شده اند تا پس از مشخص شدن تاریخ دادگاه رسیدگی کننده به جرم آنها در دادگاه حضور یابند.
بنا بر گزارش آتی، نبود قانونی مشخص در خصوص مجازات شیطان پرستان باعثسردرگمی قضات رسیدگی کننده به این گونه پرونده ها برای صدور حکم مجازات این افراد شده و از طرفی عدم برخورد جدی دستگاه قضایی با اعضای این گونه فرقه های انحرافی دلسردی ضابطین قضایی را که با تلاش فراوان این افراد را به دام می اندازند در پی داشته است.


به گزارش سرویس سیاسی " افکار "، مفهوم شیطان در طول قرنها مورد مکاشفه قرار گرفته‌است. شاید بتوان تاریخچه شیطان پرستی را به قرون اولیه پیدایش آدمی نسبت داد.


شیطان به کسی گفته میشود که باعثشیطنت شود و شیطنت یعنی تحریک کردن برای انجام عملی نادرست و طبق آیات قرآن در آیه ۳۶ سوره بقره شیطان(که در چند آیه قبل ابلیس را شیطان معرفی کرد) موجب لغزش آدم و حوا شد؛ پس شیطان از ابتدای آفرینش انسان وجود داشته و تنها به ابلیس منتهی نمی شود و هر کسی را که با عثلغزش شود را شیطان میگویند.


موضوعی که امروزه درباره شیطان پرستی قدیمی وجود دارد و در برخی کتابها دیده می‌شود به این مطلب برمی‌گردد که اصولا شیطان را کلیسا به وجود آورد تا تمام بدیها و پلیدیها را به آن نسبت دهد تا به نوعی هم خدمتی به بشریت کرده باشد و گناهان را از خود دور کند و جادوگران را نیز که در قرون وسطا از قدرت زیادی برخوردار بودند با عنوان جادوگران سیاه به عنوان پیروان شیطان معرفی کند تا هم گناهان را دفع کند و هم قدرت جادوگران را کم کند.


در واقع شیطان‌پرستان به مقابله با خدا برمی‌خیزند و می‌گویند هرچه که کلیسا می‌گوید دروغ است و شیطان آن میوه ممنوعه را به انسان داد تا او را به تعالی برساند!

اما در شکل نوین شیطان‌پرستی کمتر به فلسفه و علت شیطان‌پرستی پرداخته می‌شود و بیشتر جنبه حیوانی و گستاخی و فرار از وجه انسانی فرد مورد توجه است.

/ب+