به گزارش افکارنیوز، در پی اقدام حمید بقایی، سرپرست نهاد ریاست جمهوری، به حذف و گرفتن تعدادی از پست های مدیریتی دبیرخانه شورای عالی برای تشکیل دفتر رییس جمهور سابق، در گام بعدی، بقایی بدنبال گرفتن ساختمان شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برای استقرار نیروهای مورد نظر خود است.

میثم طاهری سرپرست دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان، ضمن مخالفت شدید با حذف پست های دبیرخانه بدون هماهنگی و اطلاع دبیرخانه، از تحویل ساختمان و نیز پذیرش نیروهای بقایی در ساختمان دبیرخانه استنکاف و اعلام کرده تحت هیچ شرایطی حاضر به اجرای سیاست های بقایی نیست.