پلیس فدرال مکزیک می گوید که در سال جاری تقریبا ۱۰ درصد افسرانش را به خاطر فساد، بی لیاقتی یا پیوند با جرایم سازمان یافته اخراج کرده است.

فاکوندو روساس کمیسر پلیس مکزیک گفت که در مجموع ۳۲۰۰ افسر پلیس برکنار شده اند.

او افزود بیش از هزار نفر دیگر با اعمال انضباطی روبرو هستند و ممکن است کار خود را از دست بدهند.

به گفته آقای روساس هیچ یک از افسران اخراج شده اجازه استخدام در سازمان های محلی، ایالتی و فدرال پلیس را نخواهند داشت.

بسیاری از اخراج شدگان اکنون با اتهامات جنایی روبرو هستند.

آقای روساس در یک کنفرانس خبری گفت که بعضی از این افسران توسط ماموران زیر دست خود به تماس داشتن با یک کارتل مواد مخدر در " سیوداد خوارز "، خشن ترین شهر مکزیک، متهم شده بودند.

کمیسر پلیس مکزیک گفت این تنها اولین مرحله از عملیات پاکسازی پلیس است.

فلیپه کالدرون رئیس جمهور مکزیک دست به جنگی تمام عیار علیه کارتل های مواد مخدر زده است.

او سربازان ارتش را در بسیاری از نواحی مکزیک مستقر کرده است، که علیرغم مخالفت بسیاری از منتقدان صورت می گیرد.

آقای روساس گفت که پلیس فدرال نیز در جنگ مواد مخدر شرکت می کند.

او گفت که پاکسازی جاری بخشی از یک استراتژی کلی برای مبارزه با فساد در نیروی پلیس - که ۳۴ هزار و ۵۰۰ مامور دارد - است.

نبرد علیه کارتل های مواد مخدر از زمان روی کار آمدن آقای کالدرون در دسامبر ۲۰۰۶ تاکنون حدود ۲۵ هزار کشته به جا گذاشته است.