افكار نيوز -
مراسم شادی جوانان مست دانمارکی و قتل عام دلفینها!!
آتش زدن شاخ گاو و ترساندن او در شرق آسیا

قتل عام و کشتار توله‌های خرس قطبی و فوک قطبی به دست جوانان دانمارکی برای تفریح!!

مراسم گاوبازی و کشتن گاو در قلب اروپای متمدن‌(اسپانیا)